Adatkezelési tájékoztatónk

A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a közérdekű adatigénylések teljesítése során az adatigénylők személyes adatai tekintetében megvalósított adatkezeléséről.

Az adatkezelő és képviselőjének elérhetősége

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)  

E-mail: info@palota-15.hu 

Címe: 1151 Budapest, Bogáncs utca 10.

Telefon: +36 1 307 7373

Web: www.palota-15.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

E-mail cím: asszisztens@palota-15.hu

Az adatkezeléssel érintettek köre

A Társasághoz közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt kérelmet benyújtó természetes személyek és a szervezetek képviselői, továbbá a közérdekű bejelentéssel érintett természetes személyek.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GPDR) 6. cikk e) pontja alapján az Önkormányzatra vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, illetve az Önkormányzat vagy a Társaság közérdekű feladatainak a végrehajtása. A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (2) bekezdésében és a 29. § (1b) bekezdésében meghatározott előírásokra figyelemmel történik.

A kezelt adatok köre és adatkezelés célja

Adatkör

Adatkezelés célja

Az adatigénylő neve és elérhetősége (e-mail címe, postacíme, egyéb megadott adata), az adatigénylés adatköre, továbbá az adatigénylés benyújtásának idejére, illetve a teljesítésére vagy elutasítására, annak idejére és indokaira vonatkozó adatok. Az esetleges költségtérítés megállapítása esetén az ahhoz kapcsolódó pénzintézeti adatok, adóazonosító jel.

Az Önkormányzathoz vagy a Társasághoz címzett adatigénylések teljesítése, az 1 éven belül ismételten azonos tárgyú kérelmet benyújtó igénylő lehetséges azonosítása, az esetleges költségtérítés megállapítása esetén az összeg megfizetésének dokumentálása.

Az adatkezelés címzettjei

A Társaság nem továbbít személyes adatot más címzett részére.

A kezelt adatok forrása, az adatszolgáltatás elmaradásának a következményei

A Társaság nem kezel olyan személyes adatot, ami nem az érintettől származik.

Az adatkezelés időtartama

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 29. § (1b) és 28. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az adatigénylő személyes adatai az adatigénylés Társasághoz történő beérkezését követő 1 év elteltével – az előírt költségtérítés ezen határidőn túli megfizetése esetén a megfizetést követően haladéktalanul – törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozás

A Társaság adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatbiztonság

A Társaság az adatbiztonsági követelményeket a hozzáférési jogosultságok szabályozása, a megfelelő fizikai védelem (iratok kezelése, tárolása; zárható iroda, zárható szekrény) biztosítása, a vonatkozó belső utasítások szabályainak betartása útján valósítja meg.

Az adatbiztonságra az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott technológia biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet előírásai az irányadóak.

Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelései tevékenységek során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezeléssel érintettek jogai

Az érintettek az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhetnek:

 • kérhetik tájékoztatásukat személyes adataik kezeléséről (hozzáféréshez való jog);
 • tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, megismerhetik azt, hogy 
  • a Társaság milyen személyes adataikat, 
  • milyen jogalapon, 
  • milyen adatkezelési cél miatt, 
  • mennyi ideig kezel; továbbá, hogy
  • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataikhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataikat;
  • milyen forrásból származnak a személyes adataik;
  • történik-e automatikus döntéshozatal, illetve annak mi a logikája, ideértve a profilalkotást is.

Az adatbiztonság követelményének teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának az egyezőségéről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első alkalommal díjmentesen bocsátja az érintett rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számolhat fel.

 •  kérhetik személyes adataiknak helyesbítését vagy kiegészítését: az érintettek kérhetik, hogy a Társaság módosítsa vagy egészítse ki a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudják a helyesbített adat pontosságát, vagy kiegészítés szükségességét, amely kérelemnek a Társaság indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz és erről az érintetteteket az általuk megadott elérhetőségen értesítési;
 • kérhetik személyes adataik törlését: az érintettek élhetnek a törléshez való jogukkal, ha további közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett, vagy a közérdekű feladat végrehajtásához, illetve az Társaság jogi kötelezettségének a teljesítéséhez az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának a sérelme nélkül nem lehetséges, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem teljesíthető.
 • kérhetik személyes adataik kezelésének korlátozását (zároláshoz való jog); az érintettek kérhetik személyes adataik kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:
 1. vitatják a személyes adataik pontosságát, annak ellenőrzése időtartamára
 2. az adatkezelés jogellenessége esetén, ha az érintettek ellenzik az adatok törlését,
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);
 • Tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen: A Társaság fent megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az érintett az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az érintettek fenti jogaik gyakorlása iránt benyújtott kérelmét a Társaság a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti. Ez a határidő további két hónappal meghosszabbításra kerülhet, ha az érintett kérelme összetett, vagy egyidejűleg több kérelem kerül benyújtásra. A Társaság az érintettet a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül tájékoztatja a határidő meghosszabbításáról és annak indokáról.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintettek panaszait az adatkezelő nem kezeli megfelelően, az érintetteknek joguk van a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett panaszát akkor fogadja be, ha panaszával az érintett előbb az adatkezelőhöz fordult, de az nem vezetett eredményre.

A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés 

Az érintettek a jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintettek – választásuknak megfelelően – a Fővárosi Törvényszék, vagy lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják. Az illetékes törvényszék megkereshető a bíróság oldalán.

Skip to content